زمانبندی و درصد جذب سرمایه طبق فراخوان مدیر

زمانبندی و درصد جذب سرمایه طبق فراخوان مدیر
زمانبندی و درصد جذب سرمایه طبق فراخوان مدیر
کل سرمایه
میزان تأدیه شده در زمان پذیره نویسی
مبالغ مورد نظر برای فراخوان مرحله اول
مبالغ مورد نظر برای فراخوان مرحله دوم
مبالغ مورد نظر برای فراخوان مرحله سوم
500,000
(میلیون ریال)
100,000
(میلیون ریال)
50,000
(میلیون ریال)
150,000
(میلیون ریال)
200,000
(میلیون ریال)
زمان بندی جهت فراخوان مدیر
---
---
تا 12 ماه
پس از تاسیس صندوق
تا 24 ماه 
پس از تاسیس صندوق
تا 36 ماه
پس از تاسیس صندوق
درصد جذب منابع از کل سرمایه
100%
20%
10%
30%
40%