متولی

مشخصات متولی صندوق

نام
شماره ثبت
محل ثبت
سرمایه ثبت شده
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
15566
تهران
720 میلیون ریال