مدیر

مشخصات مدیر صندوق

نام
شماره ثبت
محل ثبت
سرمایه ثبت شده
شرکت سبد‌گردان الگوریتم
522007
تهران
150,000 میلیون ریال