دارندگان واحدهای موسسین

دارندگان واحدهای موسسین
ردیف
نام دارندگان واحدهای موسسین
تعداد واحد‌های ممتاز
درصد از واحد‌های ممتاز
1
شرکت سبد‌گردان الگوریتم
2,000
2%
2
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
45,000
45%
3
شرکت توسعه کارآفرینی بهمن
33,000
33%
4
صندوق نوآوری و شکوفایی
20,000
20%